W ramach kształcenia kandydatów na żołnierzy zawodowych, w Instytucie Systemów Łączności, realizowane jest kształcenie w następujących specjalnościach:

Specjalność eksploatacja systemów łączności kształci przyszłych oficerów, dowódców i inżynierów wyposażonych w wiedzę politechniczną z zakresu współczesnych technik i technologii telekomunikacyjnych i teleinformatycznych, stosowanych aktualnie w SZ RP. Absolwenci posiadają wiedzę specjalistyczną z zakresu projektowania, utrzymania i eksploatacji systemów i sieci łączności i informatyki, wykorzystujących techniki komunikacji przewodowej (telefonicznej, teleinformatycznej i zintegrowanej) i bezprzewodowej (w tym satelitarnej). To organizator i eksploatator urządzeń i systemów łączności mających wiedzę o systemach i procesach dowodzenia. Absolwent tej specjalności to oficer, umiejący właściwie wykorzystać możliwości techniczno–taktyczne sprzętu, współorganizator polowego systemu łączności zapewniającego obieg informacji w procesie dowodzenia wojskami. Program kształcenia politechnicznego skorelowane jest z wojskowym szkoleniem specjalistycznym zgodnie z potrzebami i zadaniami Sił Zbrojnych RP. W tym zakresie student zapoznaje się z tajnikami służby wojskowej w roli oficera łączności i informatyki. Wiedza teoretyczna jest ugruntowana zajęciami praktycznymi w oparciu o nowoczesny sprzęt łączności i informatyki występujący na aktualnym wyposażeniu SZ, jak i będącym na etapie wdrażania do użytkowania. Absolwent to specjalista wysokiej klasy w zakresie wojskowych systemów łączności i informatyki.

Specjalność rozpoznanie i zakłócanie radioelektroniczne kształci oficerów, dowódców i inżynierów w zakresie planowania, organizacji i eksploatacji urządzeń i systemów walki radioelektronicznej. Absolwenci posiadają wiedzę z zakresu rozpoznania i walki radioelektronicznej oraz, skorelowane z potrzebami i zadaniami Sił Zbrojnych RP, wojskowe przeszkolenie specjalistyczne. Studentom oferowane są odpowiednio dobrane przedmioty politechniczne m.in. z zakresu analizy sygnałów, modulacji i detekcji, zaawansowanego przetwarzania sygnałów, technik ukrywania danych. W zakresie przedmiotów specjalistycznych, studenci zapoznają się z zagadnieniami związanymi m.in. z rozpoznaniem radiowym i radiolokacyjnym, zakłócaniem radiowym i radiolokacyjnym, rozpoznaniem obrazowym, optoelektronicznym i radarowym, rozpoznaniem radarowym aktywnym, przetwarzaniem informacji rozpoznawczej. Dużo uwagi poświęca się przygotowaniu praktycznemu. W tym celu organizowane są zajęcia praktyczne z zakresu eksploatacji sprzętu rozpoznania i walki radioelektronicznej, w tym stacji rozpoznania (namierzania) i zakłóceń radiowych występującym na wyposażeniu SZ RP. Absolwent to specjalista wysokiej klasy w zakresie wojskowych systemów rozpoznania i walki radioelektronicznej.