Instytut organizuje i realizuje następujące studia podyplomowe:

Informacja o studiach podyplomowych:

Systemy i sieci telekomunikacyjne

Organizator

Instytut Systemów Łączności
Wydziału Elektroniki
00-908 Warszawa, ul. Gen. Sylwestra Kaliskiego 2
Tel. 261 839 517, 261 839 117
e-mail: artur.bajda@wat.edu.pl

Cel

Głównym celem niestacjonarnych studiów podyplomowych pod nazwą „Systemy i sieci telekomunikacyjne” jest uaktualnienie wiedzy / zapoznanie z nowymi technikami i technologiami stosowanymi we współczesnych sieciach i systemach telekomunikacyjnych oraz uzyskanie niezbędnych umiejętności praktycznych umożliwiających efektywne wdrażanie oraz eksploatację systemów i sieci telekomunikacyjnych

Dla kogo przeznaczony

Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów wyższych

Czas trwania i sposób realizacji kursu

Studia podyplomowe mają charakter niestacjonarny i są realizowane w okresie od października 2021r. do lipca 2022r. Łączny czas trwania studiów wynosi 190 godzin zajęć dydaktycznych realizowanych w ramach jedenastu zjazdów (jeden zjazd w miesiącu). Zajęcia audytoryjne odbywają się w czasie pierwszych dziesięciu zjazdów (180 godzin), natomiast ostatni (jedenasty – 10 godzin) zjazd jest przeznaczony na egzamin końcowy (październik 2022r.).

Opłaty

 • opłata rekrutacyjna: 85 zł. (nie podlega zwrotowi)
 • czesne: 5 900 zł. (płatne jednorazowo)
 • opłata za dyplom: 30 zł

Podanie o studia

Informacja o studiach podyplomowych

Systemy i sieci telekomunikacyjne

prowadzonych przez Instytut Systemów Łączności Wydział Elektroniki WAT
w roku 2021/2022

Jednostka organizacyjna:

Instytut Systemów Łączności, Wydział Elektroniki, Wojskowa Akademia Techniczna
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa
tel.: 261 839 517, 261 839 117, fax: 261 839 038

ZAGADNIENIA ORGANIZACYJNO - PROGRAMOWE

Cel studiów podyplomowych

Celem niestacjonarnych studiów podyplomowych pod nazwą Systemy i sieci telekomunikacyjne jest uaktualnienie wiedzy z zakresu nowych technik i technologii stosowanych we współczesnych sieciach i systemach telekomunikacyjnych oraz uzyskanie niezbędnych umiejętności praktycznych umożliwiających efektywne wdrażanie oraz eksploatację systemów i sieci telekomunikacyjnych.

Zakładane efekty kształcenia

Absolwent niestacjonarnych studiów podyplomowych Systemy i sieci telekomunikacyjne posiada usystematyzowaną wiedzę z zakresu przewodowych i bezprzewodowych sieci i systemów telekomunikacyjnych i teleinformatycznych.

Absolwenci są przygotowani do pracy w przedsiębiorstwach i instytucjach zajmujących się działalnością telekomunikacyjną, przy projektowaniu sieci telekomunikacyjnych i teleinformatycznych, zarządzaniu i administrowaniu sieciami telekomunikacyjnymi i teleinformatycznymi, jak również w laboratoriach naukowo-badawczych i wszelkiego rodzaju laboratoriach przemysłowych.

Absolwent potrafi konfigurować urządzenia sieciowe i końcowe w przewodowych i bezprzewodowych sieciach telekomunikacyjnych i teleinformatycznych z zapewnieniem wymaganego poziomu bezpieczeństwa informacyjnego.

Czas trwania i sposób realizacji

Studia podyplomowe mają charakter niestacjonarny i są realizowane w okresie od października 2021r. do lipca 2022r. Łączny czas trwania studiów wynosi 190 godzin zajęć dydaktycznych realizowanych w ramach jedenastu zjazdów (jeden zjazd w miesiącu). Zajęcia audytoryjne odbywają się w czasie pierwszych dziesięciu zjazdów (180 godzin), natomiast ostatni (jedenasty – 10 godzin) zjazd jest przeznaczony na egzamin końcowy (październik 2022r.).

Terminy zjazdów na studiach podyplomowych Systemy i sieci telekomunikacyjne

Zjazd Termin
1. 22, 23.10.2021
2. 26, 27.11.2021
3. 10, 11.12.2021
4. 28, 29.01.2022
5. 25, 26.02.2022
6. 25, 26.03.2022
7. 22, 23.04.2022
8. 20, 21.05.2022
9. 24, 25.06.2022
10. 08, 09.07.2022
Egzamin 14.10.2022

Udział we wszystkich zajęciach jest obowiązkowy. Słuchacze otrzymują materiały dydaktyczne do poszczególnych przedmiotów w wersji elektronicznej. Słuchacze mogą bezpłatnie korzystać z księgozbioru Biblioteki Głównej WAT oraz odpłatnie z bazy hotelowej, gastronomicznej oraz parkingów na terenie chronionym WAT.

Sprawdzanie efektów nauczania

Weryfikacja efektów kształcenia odbywać się będzie poprzez: egzaminy, kolokwia, prace (projekty) zaliczeniowe, ćwiczenia (zadania) laboratoryjne, testy, prezentacje, obserwacje i dyskusje. Studia kończą się egzaminem końcowym połączonym obroną pracy końcowej. Podstawą do zaliczenia studiów stanowią:

 • uzyskanie ocen pozytywnych z zaliczeń i egzaminów z poszczególnych przedmiotów,
 • uzyskanie oceny pozytywnej z opinii pracy końcowej,
 • uzyskanie oceny pozytywnej z egzaminu końcowego.

Na zakończenie absolwenci otrzymują świadectwa ukończenia studiów podyplomowych.

PLAN STUDIÓW

Lp.
Wykaz przedmiotów
Sem. Formy realizacji przedmiotów i ich wymiary czasowe* Forma zakończenia zajęć
Razem Wyk. Ćwicz. lab. Ćw. Sem.
1 Zagadnienia prawne w telekomunikacji I 8 6 2 Zo
2 Podstawy z zakresu anten i propagacji fal I 18 10 4 4 Zo
3 Techniki i technologie w bezprzewodowych systemach dostępowych I 20 8 8 4 Egz.
4 Systemy telefonii komórkowej I 20 8 8 4 Zo
5 Techniki i technologie w sieciach przewodowych I 24 14 8 2 Egz.
6 Systemy rozsiewcze II 20 12 8 Zo
7 Sieci ze stosem TCP/IP II 20 8 12 Egz.
8 Techniki multimedialne II 20 12 8 Zo
9 Podstawy bezpieczeństwa informacyjnego II 14 6 8 Zo
10 Zarządzanie sieciami telekomunikacyjnymi II 14 4 8 2 Zo
11 Seminarium dyplomowe II 2 2 Z
OGÓŁEM 180

*Uwaga: liczba godzin może ulec nieznacznym zmianom

KWALIFIKOWANIE

Kandydat na studia powinien w terminie do 24 września 2021 roku przesłać albo złożyć osobiście u kierownika studiów podyplomowych (bud. 47, pok 137) następujące dokumenty:

 • podanie o przyjęcie na studia na załączonym formularzu, dostępnym u kierownika studiów,
 • dyplom ukończenia studiów wyższych (oryginał lub odpis; w wypadku złożenia odpisu należy dostarczyć do kontroli oryginał dyplomu najpóźniej w dniu rozpoczęcia zajęć),
 • 1 fotografię (zdjęcie legitymacyjne w wersji elektronicznej – format JPG),
 • kserokopię dowodu wniesienia opłaty rekrutacyjnej.

Postępowanie kwalifikacyjne zostanie przeprowadzone do końca września 2021 roku na podstawie przedstawionych dokumentów i kolejności zgłoszeń. W zależności od ukończonych przez kandydatów studiów wyższych może być przeprowadzona rozmowa  kwalifikacyjna. Osoby zakwalifikowane otrzymają stosowne zawiadomienie.

Opłaty:

 • opłata rekrutacyjna: 85 zł. (nie podlega zwrotowi),
 • czesne        5 900 zł. (płatne jednorazowo),
 • opłata za dyplom: 30 zł.

Słuchacz może uzyskać zgodę Dziekana na rozłożenie czesnego na trzy raty, pierwsza płatna najpóźniej w dniu rozpoczęcia studiów, druga płatna najpóźniej w dniu rozpoczęcia 3-tego zjazdu, trzecia płatna najpóźniej w dniu rozpoczęcia 6 zjazdu. Wnoszenie opłaty w ratach powoduje zwiększenie jej wysokości o 5%. Istnieje możliwość odpłatnego zakwaterowania i wyżywienia.

 

Wszelkie opłaty należy wnosić na konto:

Wojskowa Akademia Techniczna

00-908 Warszawa 49

BH Warszawa

Nr 60 1030 1016 0000 0000 0873 0005

z dopiskiem: WEL ISŁ