Podstawowe zadania Instytutu Systemów Łączności w zakresie działalności naukowo-badawczej obejmują prace poznawcze, ekspertyzy naukowe oraz prace o charakterze standaryzacyjnym w podstawowych następujących obszarach: analiza i przetwarzanie sygnałów, urządzenia i systemy łączności, rozpoznania i walki elektronicznej oraz kompatybilność elektromagnetyczna, technika antenowa i badania propagacji fal radiowych.

W ponad 40-letnim okresie w Instytucie zrealizowano ponad 160 projektów badawczych, wykorzystując w znacznym stopniu potencjał naukowy w pracach na rzecz gospodarki i obronności kraju. Projekty te realizowane są jako:

  • własne tematy o charakterze badań podstawowych, w tym dofinansowywane przez MNiSW,

  • długoterminowe prace umowne, realizowane w cyklu b+r, w tym finansowane przez MON

  • długoterminowe projekty umowne międzynarodowe,

  • wieloletnie projekty badawcze – GRANT, prace rozwojowe i zamawiane - finansowane przez MNiSW,

  • projekty badawcze współfinansowane ze środków Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej,

  • krótkoterminowe prace o charakterze ekspertyz naukowych lub technicznych.