Instytut Systemów Łączności realizuje kształcenie:

  • na cywilnych studiach wyższych I i II stopnia w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym
  • na jednolitych studiach magisteriskich dla kandydatów na żołnierzy zawodowych
  • na studiach podyplomowych i kursach specjalistycznych

Kształcenie na cywilnych studiach I i II stopnia realizowane jest w czterech specjalnościach

  • systemy i sieci telekomunikacyjne I i II stopnia;
  • systemy bezprzewodowe na I stopniu
  • systemy radiokomunikacyjne na II stopniu;
  • systemy cyfrowe I i II stopnia.

Specjalność Systemy i sieci telekomunikacyjne przygotowuje specjalistów w zakresie projektowania systemów multimedialnych, projektowania i testowania systemów i sieci telekomunikacji przewodowej (telefonicznej, teleinformatycznej i zintegrowanej) i mobilnej (w tym satelitarnej), metod analizy funkcjonowania oraz badania sieci telekomunikacyjnych, inżynierii i bezpieczeństwa sieci telekomunikacyjnych, a także bezpieczeństwa systemów składowania i przetwarzania danych. Posiada wiedzę na temat implementacji zaawansowanych aplikacji sieciowych i internetowych niezbędnych do administrowania i utrzymania sieci teleinformatycznych i komputerowych.
Absolwent posiada umiejętności dotyczące projektowania, zarządzania, administrowania, modelowania i badania systemów telekomunikacyjnych. Posiada umiejętność samodzielnego konfigurowania, testowania i eksploatacji urządzeń sieciowych, tworzenia infrastruktury wspomagającej zarządzanie sieciami i usługami telekomunikacyjnymi z wykorzystaniem mechanizmów wirtualizacji i zarządzania treścią. Posiada kompetencje w zakresie: projektowania, optymalizacji, programowania i eksploatacji złożonych systemów telekomunikacyjnych.

Ukończenie studiów tej specjalności przygotowuje do pracy związanej z projektowaniem i instalowaniem systemów/sieci  teleinformatycznych oraz ich eksploatacją.

Absolwenci mogą również podejmować pracę na stanowiskach kierowniczych w instytucjach/firmach zajmujących się projektowaniem, instalowaniem i administrowaniem systemów/sieci teleinformatycznych oraz ich marketingiem.

Specjalność Systemy bezprzewodowe (pierwszy stopień studiów) przygotowuje specjalistów z zakresu najnowszych technik i technologii w systemach i sieciach bezprzewodowych, architektury systemów i sieci bezprzewodowych, obróbki sygnałów, projektowania i programowania układów oraz urządzeń radiowych. Absolwenci tej specjalności posiadają wiedzę i umiejętności w zakresie projektowania, programowania, zarządzania, modelowania i badania urządzeń i sieci bezprzewodowych. Są przygotowani do samodzielnego konfigurowania, testowania i eksploatacji urządzeń i systemów bezprzewodowych najnowszych generacji. Na poziomie systemowym, zdobywają umiejętności projektowania, optymalizacji, programowania i eksploatacji złożonych systemów bezprzewodowych.
Zgodnie z posiadaną wiedzą i umiejętnościami uzyskanymi podczas studiów absolwenci są przygotowani do pracy na stanowiskach technicznych związanych z projektowaniem i eksploatacją systemów bezprzewodowych (operatorzy telekomunikacyjni, Straż Graniczna, Policja, Ministerstwo Obrony Narodowej, Marynarka Handlowa, Centra Zarządzania Kryzysowego i inne), w firmach telekomunikacyjnych zajmujących się budową urządzeń i systemów radiowych, stanowiskach związanych z marketingiem telekomunikacyjnym, stanowiskach technicznych w serwisie telekomunikacyjnym.

Specjalność Systemy radiokomunikacyjne (drugi stopień studiów) przygotowuje specjalistów z zakresu najnowszych technik i technologii stosowanych we współczesnych bezprzewodowych systemach i sieciach radiokomunikacyjnych, technik sensorycznych i inteligentnych algorytmów wykorzystywanych w dziedzinie radiokomunikacji, projektowania i programowania układów i urządzeń oraz sieci radiokomunikacyjnych, bezpieczeństwa informacji w sieciach radiokomunikacyjnych.

Prezentacja Specjalność Systemy i sieci telekomunikacyjne (2,4MB)

Prezentacja Specjalności ISŁ Systemy Bezprzewodowe i Systemy Radiokomunikacyjne (4MB) 

Specjalność Systemy cyfrowe kształci specjalistów o wysokich kwalifikacjach w zakresie projektowania układów i systemów cyfrowych, dominujących we współczesnych elektronicznych urządzeniach profesjonalnych i powszechnego użytku. Program nauczania, oprócz przedmiotów ogólnych i podstawowych obejmuje szeroką gamę przedmiotów kierunkowych i specjalistycznych zawierających m. in. podstawy teorii układów logicznych, struktury i technologie cyfrowych układów scalonych, układy programowalne i specjalizowane oraz mikroprocesory, mikrokontrolery, systemy wbudowane i kompletne scalone systemy elektroniczne SoC. W procesie kształcenia szczególny nacisk położono na stosowanie komputerowych języków opisu sprzętu (VHDL, Verilog) do projektowania, analizy i symulacji urządzeń cyfrowych oraz na umiejętność programowania systemów komputerowych i urządzeń mobilnych (w tym z systemem Android). Do analizy i projektowania systemów cyfrowych stosuje się języki asemblera i wysokiego poziomu (C++, Java), sieci neuronowe i układy o logice rozmytej. Studenci zapoznają się praktycznie z budową, zastosowaniami i metodami projektowania cyfrowych układów scalonych o różnych skalach integracji, z użyciem oprogramowania wiodących firm światowych (Xilinx, Altera, Cadence, ARM Keil).

Specjalność przygotowuje do pracy na stanowiskach konstruktorów cyfrowych urządzeń elektronicznych, na stanowiskach kierowniczych w przemyśle elektronicznym oraz w zespołach naukowych i interdyscyplinarnych.

Prezentacja systemy cyfrowe (1,27 MB)